buttons

Strategy

Фонд розпочав свою діяльність з 2003 року. Метою діяльності фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах малозабезпечених верств населення, дітей з інвалідністю – інвалідів, сиріт, людей похилого віку, які в силу відсутності матеріальних та інших можливостей, потребують підтримки та догляду. Фундатором та президентом фонду став відомий меценат та бізнесмен Олександр Володимирович Петровський. Робота фонду “Солідарність” базується на “трьох китах” – благодійна, меценатська та волонтерська діяльність, яка ґрунтується на законності, гуманності, публічності, добровільності та самоорганізації.

Предметом діяльності Фонду є поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги.

Діяльність Фонду це:

– сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;

– поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальної реабілітації малозабезпечених, безробітних, людей з інвалідністю, інших осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

– надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвах репресій, біженцям;

– сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;

– сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступність всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;

– надання допомоги талановитій творчій молоді;

– сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;

– надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;

– сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;

– сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму. Пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, людей з інвалідністю, одинокими людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;

– сприяння захисту материнства та дитинства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям;

– надання одноразової фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги (в тому числі надання грантів);

– надання систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

– фінансування конкретних цільових програм;

– надання допомоги на підставі укладених договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

– дарування або надання дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів благодійництва;

– надання дозволу на використання своєї назви, емблеми, символіки;

– надання допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності працівників Фонду або осіб, залучених Фондом на договірних засадах, набувачам;

– прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;

– налагодження контактів та співпраця з іноземними юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до передбачених цим Статутом цілей і завдань;

– здійснення інших заходів, не заборонених чинним законодавством України.

Комплекс благодійних заходів, спрямованих на реалізацію цілей, передбачених цим Статутом, реалізується Фондом у вигляді благодійної програми, що є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду.

На реалізацію благодійної програми використовується вся сума надходжень за відповідний фінансовий рік за винятком адміністративно-господарських витрат, пов’язаних із функціонуванням Фонд.

Для реалізації певних довгострокових заходів Фонд додатково може ухвалювати окремі благодійні програми. Використання коштів для реалізації довгострокової програми здійснюється відповідно до термінів, визначених цією програмою.

Здійснення Фондом благодійної діяльності у формі надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в порядку, установленому законодавством України.

en_US